lunes, 21 de julio de 2014

Varsovia Vento

Gekaraj, Varsovia Vento parolas pri mia malkovro de Esperanto kaj mia poezio. Mi ankaŭ deklamas du poemojn.

Klaku jenan ligilon: http://www.podkasto.net/

Ĝuu la aŭskultadon.

Ángel Arquillos.

lunes, 14 de julio de 2014

NATURA RONDA KAJ ESPERANTO

Okaze de la evento Natura Ronda en la urbo Arundo de la 11a ĝis la 13a de julio, nia Asocio kaj Arunda Esperanto   Klubo,   starigis  budeton por propagandi  la Internacian Lingvon kaj  oferti  kelkajn  librojn pri Esperanto, metodojn kaj vortarojn, interalie.   Nombraj homoj interesiĝis kaj aĉetis librojn. La etoso estis ege agrabla kaj ni pripensas fari ion similan en Malago, kiam eblos. Vivu Esperato.lunes, 9 de junio de 2014

Kunsido en Arundo

La pasintan sabaton, 6-an de junio, kelkaj membroj de Malago Klubo kaj Arundo, kunsidis en Ronda por trakti diversajn temojn pri AEU kaj la kongresoj okazintaj en ĉi urbo. Ni profitis la okazon kuntagmanĝi kaj babili dum kelkaj horoj en bona etoso.

miércoles, 7 de mayo de 2014

Granda sukceso de la 73-a Hispana Kongreso de Esperanto kaj la 18-a Andaluzia okazintaj en Arundo (Ronda)

De la 1-a ĝis la 4-a de majo, en la urbo Ronda okazis unu el la olej gravaj kongresoj de Esperanto de Hispanio. Per nia AEU-Bulteno oni informos al vi pri la diversaj aferoj kaj la sperto de homoj el 11 landoj, kiuj ĝuis la belan urbon, bonegan veteron kaj etoson.


domingo, 13 de abril de 2014

Eksterordinara Ĝenerala Kunsido de AEU

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ESPERANTO
 
CONVOCATORIA PARA TODOS LOS ASOCIADOS
 
Como Presidente de la Asociación Andaluza de Esperanto / Andaluzia Esperanto-Unuiĝo, convoco a todos los miembros de la asociación a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 4 de mayo de 2014, a las 10 h. en el Convento de Santo Domingo de la ciudad de Ronda (Málaga), con el siguiente orden del día:
 
1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Elección de nueva Junta Directiva para el período 2014-2016.
3. Situación del movimiento esperantista en Andalucía y situación actual de cada uno de los grupos locales.
4. Cursos de esperanto, presenciales y en la red.
5. Estado de cuentas.
6. Presupuesto de ingresos y gastos para el año 2014.
7. Ruegos y preguntas.
 
Málaga, 11 de abril de 2014
 
Fdo. El Presidente de la Asociación Andaluza de Esperanto
 
En el caso de no poder asistir y desear delegar el voto, el asociado deberá hacer llegar por cualquier medio a la Asociación un documento redactado en los siguientes términos:
 
AUTORIZACIÓN
 
D./Dª ______________________ con DNI ____________________________, miembro de la Asociación Andaluza de Esperanto delego mi voto ante la Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación, que se celebrará en la ciudad de Ronda el próximo 4 de mayo, en la persona de D./Dª_________________________________________
 
_________________, a _______ de ___________________ de 2014
 
Fdo.  El socio delegante
 
---------------------------------------------
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ESPERANTO
EKSTERORDINARA ĜENERALA KUNSIDO DE
ANDALUZIA ESPERANTO-UNUIĜO
Alvoko al ĉiuj membroj de la Asocio.
Kiel Prezidanto de Andaluzia Esperanto-Unuiĝ o / Asociación Andaluza de Esperanto, mi kunvokas ĉiujn membrojn cele ilian ĉeeston en la Eksterordinara Ĝenerala Kunsido de la Asocio, okazonta la venonta 4-a de mayo 2014-a ĉe la Urbodoma Kongresejo “Monaĥejo Santo Domingo” en la urbo Arundo (Malago), sub la jena tagordo:

1.       Legado kaj aprobo, se oportune, de la protokolo de la pasinta renkontiĝo.
2.       Elekto kaj nomumo de la nova estraro de la asocio por la jaroj  2014 – 2016.
3.       Nuna stato de la esperanto-movado en Andaluzio kaj agadoj de la lokaj grupoj.
4.       Kursoj de esperanto, ĉeestantoj kaj interrete.
5.       Konto-stato.
6.       Buĝeto de enspezoj kaj elspezoj por la jaro 2014.
7.       Demandoj kaj petoj.

Malago, la 11-a de aprilo 2014-a.
Subskribas: La Prezidanto de Andaluza Esperanto-Unuiĝo

Se Vi ne povas ĉeesti Vi rajtas pridelegi Vian voĉdon-rajton .  Por tio, nur estos necese havigi al la Asocio dokumenton esprimatan jenon:
RAJTIGILO:
S-ro / S-ino ___________________ kun identigilo _____________________, membro de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo, pridelegas mian voĉdonon ĉe la Eksterordinara Ĝenerala Kunsido, okazonta en la urbo Arundo la venonta 4-a de majo, al S-ro / S-ino ___________________.

_________________, la ______ de __________________ 2014-a.

domingo, 12 de enero de 2014

73-a Hispana kaj 18-a Andaluza Kongresoj de Esperanto Ronda (Arundo)

                                   
       Por konsulti la paĝon pri la kongresoj alklaku ĉi ligilon
     http://arundakongreso2014.wordpress.com/

domingo, 15 de diciembre de 2013

Zamenhof-tago en Arundo (Ronda)

La 14-an de decembro kelkaj membroj de la LKK de la Andaluzia kaj Hispana Kongresoj, okazontaj samtempe en en la urbo Arundo (Ronda) kunsidis kun la celo celebri la datrevenon de Zamenhof kaj profiti la okazon viziti la urbon kaj la ĉefajn kaj vizitindajn lokojn, inter ili la Junularan Restadejon, kies ĉambroj estas komfortaj por gejunuloj. Bedaŭrinde la Kongresejo estis fermita, sed restoracio kun bongustaj kaj tipaj manĝoj atendadis nin, kaj tie ni tostis je la sukceso de la Kongresoj kaj Esperanto. Pli ol dek horoj ne sufiĉis por paroli pri amaso da temoj kiuj koncernas al la kongresoj, sed la prezidanto de la LKK Juan Diego, notis la ideojn kaj projektojn por aranĝi la programeron. Tre baldaŭ ni informos pri le definitiva programero kaj hoteloj, krom la Junulara Restadejo por junuloj. B.v. ne heziti aliĝi, ĉar la sperto estos neforgesebla.
                                LKK-a grupo
                                Junulara Restadejo
          Peña Flamenca kie ni ĝuos flamenkan spektaklon
                                Tipa strato de Arundo