domingo, 13 de abril de 2014

Eksterordinara Ĝenerala Kunsido de AEU

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ESPERANTO
 
CONVOCATORIA PARA TODOS LOS ASOCIADOS
 
Como Presidente de la Asociación Andaluza de Esperanto / Andaluzia Esperanto-Unuiĝo, convoco a todos los miembros de la asociación a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 4 de mayo de 2014, a las 10 h. en el Convento de Santo Domingo de la ciudad de Ronda (Málaga), con el siguiente orden del día:
 
1. Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior.
2. Elección de nueva Junta Directiva para el período 2014-2016.
3. Situación del movimiento esperantista en Andalucía y situación actual de cada uno de los grupos locales.
4. Cursos de esperanto, presenciales y en la red.
5. Estado de cuentas.
6. Presupuesto de ingresos y gastos para el año 2014.
7. Ruegos y preguntas.
 
Málaga, 11 de abril de 2014
 
Fdo. El Presidente de la Asociación Andaluza de Esperanto
 
En el caso de no poder asistir y desear delegar el voto, el asociado deberá hacer llegar por cualquier medio a la Asociación un documento redactado en los siguientes términos:
 
AUTORIZACIÓN
 
D./Dª ______________________ con DNI ____________________________, miembro de la Asociación Andaluza de Esperanto delego mi voto ante la Asamblea General
Extraordinaria de la Asociación, que se celebrará en la ciudad de Ronda el próximo 4 de mayo, en la persona de D./Dª_________________________________________
 
_________________, a _______ de ___________________ de 2014
 
Fdo.  El socio delegante
 
---------------------------------------------
ASOCIACIÓN ANDALUZA DE ESPERANTO
EKSTERORDINARA ĜENERALA KUNSIDO DE
ANDALUZIA ESPERANTO-UNUIĜO
Alvoko al ĉiuj membroj de la Asocio.
Kiel Prezidanto de Andaluzia Esperanto-Unuiĝ o / Asociación Andaluza de Esperanto, mi kunvokas ĉiujn membrojn cele ilian ĉeeston en la Eksterordinara Ĝenerala Kunsido de la Asocio, okazonta la venonta 4-a de mayo 2014-a ĉe la Urbodoma Kongresejo “Monaĥejo Santo Domingo” en la urbo Arundo (Malago), sub la jena tagordo:

1.       Legado kaj aprobo, se oportune, de la protokolo de la pasinta renkontiĝo.
2.       Elekto kaj nomumo de la nova estraro de la asocio por la jaroj  2014 – 2016.
3.       Nuna stato de la esperanto-movado en Andaluzio kaj agadoj de la lokaj grupoj.
4.       Kursoj de esperanto, ĉeestantoj kaj interrete.
5.       Konto-stato.
6.       Buĝeto de enspezoj kaj elspezoj por la jaro 2014.
7.       Demandoj kaj petoj.

Malago, la 11-a de aprilo 2014-a.
Subskribas: La Prezidanto de Andaluza Esperanto-Unuiĝo

Se Vi ne povas ĉeesti Vi rajtas pridelegi Vian voĉdon-rajton .  Por tio, nur estos necese havigi al la Asocio dokumenton esprimatan jenon:
RAJTIGILO:
S-ro / S-ino ___________________ kun identigilo _____________________, membro de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo, pridelegas mian voĉdonon ĉe la Eksterordinara Ĝenerala Kunsido, okazonta en la urbo Arundo la venonta 4-a de majo, al S-ro / S-ino ___________________.

_________________, la ______ de __________________ 2014-a.

domingo, 12 de enero de 2014

73-a Hispana kaj 18-a Andaluza Kongresoj de Esperanto Ronda (Arundo)

                                   
       Por konsulti la paĝon pri la kongresoj alklaku ĉi ligilon
     http://arundakongreso2014.wordpress.com/

domingo, 15 de diciembre de 2013

Zamenhof-tago en Arundo (Ronda)

La 14-an de decembro kelkaj membroj de la LKK de la Andaluzia kaj Hispana Kongresoj, okazontaj samtempe en en la urbo Arundo (Ronda) kunsidis kun la celo celebri la datrevenon de Zamenhof kaj profiti la okazon viziti la urbon kaj la ĉefajn kaj vizitindajn lokojn, inter ili la Junularan Restadejon, kies ĉambroj estas komfortaj por gejunuloj. Bedaŭrinde la Kongresejo estis fermita, sed restoracio kun bongustaj kaj tipaj manĝoj atendadis nin, kaj tie ni tostis je la sukceso de la Kongresoj kaj Esperanto. Pli ol dek horoj ne sufiĉis por paroli pri amaso da temoj kiuj koncernas al la kongresoj, sed la prezidanto de la LKK Juan Diego, notis la ideojn kaj projektojn por aranĝi la programeron. Tre baldaŭ ni informos pri le definitiva programero kaj hoteloj, krom la Junulara Restadejo por junuloj. B.v. ne heziti aliĝi, ĉar la sperto estos neforgesebla.
                                LKK-a grupo
                                Junulara Restadejo
          Peña Flamenca kie ni ĝuos flamenkan spektaklon
                                Tipa strato de Arundo

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Zamenhof-Tago en Arundo la 14-an de decembro 2013

La venontan 14-an de decembro, AEU festos la Zamenhof-Tagon en la bela urbo Arundo (Ronda). Ĉiuj membroj kaj simpatianoj estas invitataj partopreni por ĝui tutan tagon en etosa harmonio en la sama loko kie ni okazigos la Hispanan Kongreson. Nia intenco estas kunmanĝi en restoracio kiel kutime faras multaj grupoj en la tuta mondo kaj paroli pri eventoj okazontaj dum la kongreso.

jueves, 28 de noviembre de 2013

Hispana Kongreso de Esperanto

Si quieres información sobre el Congreso Español de Esperanto en Ronda mira en este enlace:
Se vi volas havi informon pri la Hispana Kongreso de Arundo, vidu la sekvan ligilon:
http://arundakongreso2014.wordpress.com/

sábado, 16 de noviembre de 2013

Hispana kaj Andaluza kongresoj aperas en Eventoj

Jam aperas la anonco pri nia Hispana kaj Andaluza kongresoj sur la paĝo Eventoj, vidu la ligilon:
http://www.eventoj.hu/
Espereble ke multaj homoj aliĝos.

martes, 5 de noviembre de 2013

Akademio de EsperantoOFICIALAJ INFORMOJ DE LA AKADEMIO DE ESPERANTO

Numero 23 – 2013 11 06
    

Informo pri la morto de la membro de la Akademio de Esperanto Lena Karpunina

 
La 4-an de novembro 2013  forpasis pro  serioza malsano  la  membro  de la Akademio de Esperanto, Lena Karpunina, rusino loĝanta en Germanujo. Ni havis la eblecon kunlabori kun ŝi de la jaro 2010, kiam ŝi estis elektita al la Akademio, ĉefe pro siaj meritoj en la literatura kampo. Ŝi fakte laboris en la Sekcioj Literaturo kaj Konsultejo de la Akademio. Bonvolu vidi la artikolon pri ŝi en http://eo.wikipedia.org/wiki/Lena_Karpunina .

Ŝi estis 51-jara.

La prezidanto de la Akademio esprimis al ŝiaj familianoj la kondolencon de la tuta Akademio.


La estraro de la Akademio de Esperanto